Закони України, які регламентують охорону праці

 

Закон України про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ВІДПОВІДНИХ РОЗДІЛІВ

Розділ I. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

• Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII

• Кодекс законів про працю України. Глава XI «Охорона праці»

• Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 17 квітня 2012 року № 57 (у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 9 липня 2010 року № 130)

Розділ II. УМОВИ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

• Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики» від 10 березня 2010 року № 1956-VI

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року № 442

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 року № 528

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 року № 246

• Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 року № 36

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

• Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року про служби гігієни праці» від 10 березня 2010 року № 1954-VI

• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» від 15 листопада 2004 року № 255

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства» від 21 березня 2007 року № 55

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» від 21 березня 2007 року № 56

Розділ ІV. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками» від 10 грудня 1993 року № 241

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» від 31 березня 1994 року № 46

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» від 22 березня 1996 року № 59

Розділ V. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

• Конвенція МОП 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

• Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» від 30 листопада 2010 року № 31

• Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Держгірпромнаглядом 7 лютого 2008 року

• Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 27 квітня 2007 року № 24

Розділ VI. НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 року № 563

• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26 січня 2005 року № 15

• Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці» від 30 грудня 1994 року № 130

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 року № 616

Розділ VІІ. ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ: ЗАХОДИ І ЗАСОБИ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» від 27 серпня 2008 року № 761

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» від 24 березня 2008 року № 53

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» від 28 грудня 2007 року № 331

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» від 16 квітня 2009 року № 62

• Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13

• ГОСТ 12.4.011–89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»

• Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 року № 528

Розділ VІІІ. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 року № 1232

• Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 29 січня 1998 року № 9

Розділ IX. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

• Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V

• Указ Президента України «Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України» від 6 квітня 2011 року № 408/2011

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду» від 23 листопада 2006 року № 1640

• Постанова Ради Міністрів УРСР «Про Державну експертизу умов праці» від 1 грудня 1990 року № 357

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 28 квітня 2009 року № 413

• Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25 грудня 2007 року № 326

• Постанова президії Федерації професійних спілок України «Про внесення змін до типових положень про громадського інспектора з охорони праці, про комісію з охорони праці профкому та про представників профспілок з питань охорони праці» від 5 листопада 2004 року № П-10-4

Розділ X. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

• Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» від 17 травня 2006 року № 685 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 340)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21 травня 2009 року № 526

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 року № 1107

Розділ XI. ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ ТА ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» від 12 липня 2005 року № 576

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» від 27 березня 2007 року № 62

• Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 26 березня 2010 року № 65

• Примірна інструкція з охорони праці для арматурника, зайнятого на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій, затверджена наказом Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30 листопада 1999 року № 24

• Примірна інструкція з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі та демонтажі прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд, затверджена наказом Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30 листопада 1999 року № 24

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми, затверджена наказом Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30 листопада 1999 року № 24

• Примірна інструкція з охорони праці для кондитера, затверджена наказом об’єднання «Укрхлібпром» від 24 травня 2001 року № 5

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста тістообробних машин, затверджена наказом об’єднання «Укрхлібпром» від 24 травня 2001 року № 5

• Примірна інструкція з охорони праці для пекаря, затверджена наказом об’єднання «Укрхлібпром» від 24 травня 2001 року № 5

• Примірна інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці для електромонтера лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (будинкове обладнання), затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт з пуску газу в житлові будинки і комунально-побутові об’єкти, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці під час обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1000 В, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці під час перевірки щільності підземних газопроводів, газопроводів дворових вводів, сходових клітин інших будинкових газопроводів, затверджена наказом ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» від 30 липня 2004 року № 180

• Примірна інструкція з охорони праці для сталевара конвертера та його підручного, затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці для горнового феросплавів, затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці для дверевого, затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста коксових машин (машиніста коксовиштовхувача), затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці для міксерового, затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці для плавильника феросплавів, затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 24 грудня 2004 року № 708

• Примірна інструкція з охорони праці при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС, затверджена наказом НАК «Нафтогаз України» від 28 квітня 2000 року № 143

• Примірна інструкція з охорони праці при заправці автомобілів зрідженим вуглеводневим газом на сумісних АГНКС, затверджена наказом НАК «Нафтогаз України» від 28 квітня 2000 року № 143

• Примірна інструкція з охорони праці для оператора технологічних установок (пункт заміру газу)

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

• Інструкція з охорони праці для каштеляна

• Інструкція з охорони праці для покоївки

• Примірна інструкція з охорони праці при роботі з кислотами та їдкими речовинами, затверджена наказом Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 17 травня 1999 р. № 62

• Примірна інструкція з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин, затверджена наказом Мінагрополітики України 23 жовтня 2000 р. № 207

• Примірна інструкція з охорони праці апаратника (оператора) виробництва полімерної тари з поліетилену, поліпропілену, поліетилентерефталату, затверджена наказом Мінпромполітики України 29 листопада 2010 р. № 595

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста трактора (тракториста)

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами

• Примірна інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна

• Примірна інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів

• Примірна інструкція з охорони праці під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах і на виноградниках

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті

• Примірна інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів

• Примірна інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві

• Примірна інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин

• Примірна інструкція з охорони праці під час механічного та ручного доїння

• Примірна інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм

• Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів

• Примірна інструкція з охорони праці для машиніста комбайна

• Примірна інструкція з охорони праці для бджоляра

Розділ XII. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

• Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 26 листопада 2003 року № 1845

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 3 червня 2009 року № 540

• Методичні рекомендації щодо здійснення органами Держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27 липня 2004 року № 177

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності» від 8 лютого 2012 р. № 237

Розділ ХІІІ. ОБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

• Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 року

№ 2245-III

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11 липня 2002 року № 956

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» від 16 листопада 2002 року № 1788

• Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» від 17 червня 1999 року № 112

• Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 4 грудня 2002 року № 637

Розділ XIV. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

• Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17 травня 2001 року № 2407-III

• Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року № 2408-III

• Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 року № 3164-IV

• Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93

Розділ XV. ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 травня 2004 року № 687

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання» від 4 листопада 2009 року № 1251

СКАЧАТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТ И З ОХОРОН ПРАЦІ

   • На главную